www.zool-col.uz
Russian

Authors of collection descriptions

The ornithological collection of the National University of Uzbekistan

Ayupov A.N., Golovtsov D.E., Zagrebin S.V., Kashkarov D.Yu., Kashkarov R.D., Mitropolsky O.V., Mitropolsky M.G., Ozhegov A.B.

The mammological collection of the National University of Uzbekistan

Atakhodjaev A.A., Golovtsov D.E., Kashkarov D.Yu., Kashkarov R.D., Mitropolskaya Yu.O., Mitropolsky M.G., Soldatov V.A., Stukalova M.K.

The ornithological collection of the Institute of Zoology of Uzbek Academy of Sciences

Lanovenko E.N., Mitropolskaya Yu.O., Filatova E.A., Filatov A.K.

The mammological collection of the Institute of Zoology of Uzbek Academy of Sciences

Kashkarov R.D., Mitropolskaya Yu.O., Mitropolskaya N.O.

The ornithological collection of the Republican Nature Museum

Urmanova T.G., Atakhodjaev A.A., Mitropolskaya Yu.O.

The ornithological collection of Samarkand State University

Jabbarov A.R., Kashkarov R.D., Mamashukurov A.U., Mitropolskaya Yu.O., Mitropolskaya N.O., Mukhamadiev B.Sh.

The mammological collection of the of Samarkand State University

Jabbarov A.R., Kashkarov R.D., Mamashukurov A.U., Mitropolskaya Yu.O., Mitropolskaya N.O., Mukhamadiev B.Sh.

The ornithological collection of Samarkand Regional Museum of Local History

Kashkarov R.D., Marmazinskaya N.V., Mitropolskaya Yu.O.

The mammological collection of Samarkand Regional Museum of Local History

Kashkarov R.D., Marmazinskaya N.V., Mitropolskaya Yu.O.

The ornithological collection of Nuratau State Nature Reserve

Beshko N.Yu.

The mammological collection of Nuratau state nature reserve

Beshko N.Yu.

The mammological collection of the Ecocenter Djeiran

Soldatova N.V.

 

© Compiled by Roman Kashkarov
Translated by Javkhar Khodjaev
  Webmaster - Ernest Khurshut: uznix@narod.ru | Fishes of Uzbekistan | Red Listing in Central Asia
Last modified: 20.01.2009